Pivacy Statement AVG

Privacy Statement AVG

Privacy Statement


Nobel Wijnkoperij


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Nobel Wijnkoperij of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Jeroen van Hunnik
Onderneming: Nobel Wijnkoperij
Bezoekadres: Oude Velperweg 52A
6824HE Arnhem
Nederland
E-mail: info@nobelwijnen.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 5579 2122
KvK-nummer: 9141299

Nobel Wijnkoperij is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Nobel Wijnkoperij is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Nobel Wijnkoperij is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Nobel Wijnkoperij, waaronder https://www.nobelwijnen.nl/.

Nobel Wijnkoperij verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Nobel Wijnkoperij opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Nobel Wijnkoperij.

Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Nobel Wijnkoperij om de overeenkomst uit te voeren.

Nobel Wijnkoperij gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan.

Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.

Bij een datalek neemt Nobel Wijnkoperij altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Nobel Wijnkoperij worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Nobel Wijnkoperij altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@nobelwijnen.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Nobel Wijnkoperij gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens.

In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Nobel Wijnkoperij, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider.

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice.

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@nobelwijnen.nl.

Het staat Nobel Wijnkoperij vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Nobel Wijnkoperij ernstig hebben beschaamd.

De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Nobel Wijnkoperij.

De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Nobel Wijnkoperij.

In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Nobel Wijnkoperij.